Beknopt financieel verslag stichting HAPIN over 1999

Vorig jaar brachten we u, bij de toelichting op het jaarverslag 1998, op de hoogte van het besluit van het HAPIN-bestuur om het keurmerk van het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) aan te vragen. Deze aanvraag zou gedaan worden op basis van de cijfers over het jaar 1999. Zodra het door de accountant uitgebrachte jaarrapport op de eerstvolgende bestuursvergadering is vastgesteld, zullen we de aanvraag dan ook richting het CBF sturen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met onze

accountant
.


Inkomsten

werkelijk 1999

begroting 1999

werkelijk 1998


Eigen fondswerving


Giften

en schenkingen

569.000

540.000

567.000

Giften m.mula

17.300

0

19.900


Nalatenschappen

14.400

0

0

———–

———–

———–

Inkomsten uit eigen fondswerving

601.500

540.000

586.900

Rente baten

5.400

4000

3.500

———–

———–

———–


Totaal inkomsten

624.200

544.000

590.400

Kosten eigen fondswerving

52.200

46.100

46.000

in % van inkomsten uit

eigen fondswerving

8,7%

8,5%

7,3%

Totaal verwervingskosten

52.200

46.100

46.000

———–

———–

———–


Beschikbaar voor doelstelling

572.000

497.900

544.000


Besteed aan doelstelling


Voorlichting en bewustwording

35.100

46.000

40.200

Kindertehuizen/internaten

66.100

70.000

69.200

Studiebeurzen

169.700

170.000

127.600

Papua New Guinea

9.500

15.000

16.500


Rechtshulp

48.500

40.000

10.000

West-Papua

102.400

85.000

60.100


m.mula auto
/polikliniek **

46.000

10.000

86.000

Overige projecten

39.100

20.000

17.100

Voorbereidingskosten vanuit Nederland

10.000


***

9.900


Uitvoeringskosten

eigen organisatie

43.600

32.900

35.300

———–

———–

———–

Totaal

570.000

488.900

471.900

Overschot

2000

9000

72.500


Overschot is toegevoegd/onttrokken aan

bestemmingsfonds

30.500

0

-70.500

fonds activa doelstelling/bedrijfsvoering

-1.800

0

1600

vrij besteedbaar vermogen van de

stichting hapin

-26.700

9.000

141.400

———–

———–

———–

2.000

9.000

72.500
*     
in 1998 nog geen uitsplitsing gemaakt tussen giften en nalatenschappen


**   
in 1998 alleen polikliniek


*** 
deze kosten zijn in 1999 in de begroting begrepen in de projectkosten


Toelichting

HAPIN koos dit jaar voor een ander accountantskantoor. In 1999 is de accountant die de jaarrekening van de stichting altijd controleerde van kantoor veranderd. Het bestuur heeft vervolgens besloten deze kantoorwisseling te volgen. We hebben alle vertrouwen in het nieuwe accountantskantoor FSV accountants + adviseurs te Culemborg. De administratie over 1999 is ook volgens de richtlijnen van het CBF uitgevoerd. De verslaglegging door de accountant is op enkele onderdelen aangepast. De hierbij gepresenteerde werkelijke cijfers over 1998 en 1999 zijn nu geheel vergelijkbaar.


Giften

Door een eenmalige grote gift is het bedrag aan giften belangrijk hoger dan de begroting. Op basis hiervan hebben wij de projecthulp ook verhoogd. Het bestuur nam al eerder het besluit om het totale vermogen in 1999 niet (te veel) te laten groeien. In 1998 was ons doel, om ons vermogen op een aanvaardbaar niveau te brengen, gerealiseerd. De kosten voor eigen fondswerving zijn hoger dan in 1998. Dit wordt veroorzaakt door de extra schenkingsrechten die gemoeid zijn met de eerder genoemde eenmalige grote gift.


Voorlichting/Bewustmaking

Het aan voorlichting/bewustmaking bestede bedrag is lager dan in 1998 en de cijfers die de begroting 1999 aangaven. Dat is in hoofdzaak het gevolg van het feit dat HAPIN in het vorig jaar weinig advertenties heeft laten plaatsen in de media. Voor het lopende jaar zien die cijfers er anders uit omdat we meer de publiciteit hebben gezocht.


Rechtshulp

In het verslagjaar verleenden we regelmatig subsidies aan diverse congressen en instellingen die zich inzetten voor de mensenrechten en de politieke status van Papua op de agenda zetten. Deze kosten zijn vermeld onder rechtshulp.


M.Mula

Onder het project M. Mula auto/polikliniek is in 1999 de auto van circa ƒ 35.000,-opgenomen. Deze auto is begin 2000 door HAPIN geschonken aan de polikliniek M.Mula. In de begroting ressorteerde deze post onder het project West Papua. Hierbij was rekening gehouden met de daadwerkelijk ontvangen subsidie van het NCDO van ƒ 17.300,-.


Uitvoeringskosten eigen organisatie

In het jaar 1999 besloot het HAPIN-bestuur tot de uitzending van mevrouw Desiree van der Krogt naar Papua voor een periode van 2 tot 3 maanden. In haar functie als programma-coördinator heeft zij als opdracht meegekregen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de instelling van een plaatselijke adviesraad die het bestuur van HAPIN kan dienen met beleidsmatige adviezen met betrekking tot projecthulp en daarnaast ook projecten ter plekke te begeleiden. Deze kosten zijn verantwoord bij Uitvoeringskosten eigen organisatie. Om deze reden zijn deze kosten in 1999 belangrijk hoger dan in het daaraan voorafgegane jaar.

Het bestuur van HAPIN bedankt alle donateurs voor hun bijdragen aan en hun meeleven met de zaak van de Papua’s. Dankzij u steun kunnen we de Papua’s op diverse terreinen behulpzaam zijn. A. Godschalk (penningmeester)


Naar Boven

Keurmerk

CBF


Regelmatig krijgen we de vraag voorgeschoteld waarom HAPIN niet over het keurmerk van het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) beschikt. Een goede vraag. Financiele betrouwbaarheid moet worden aangetoond met cijfers. Daarom nam het HAPIN-bestuur vorig jaar het besluit om dit keurmerk aan te vragen. Dat vereiste een aanpassing van onze administratie over de afgelopen twee boekjaren 1998 en 1999. Die aanpassingen hebben plaatsgevonden, zoals u ook kunt constateren uit ons financieel verslag. De aanvraag voor het CBF-keurmerk kan nu de deur uit.

Bij de jaarrekening over 1998 is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Evenals vorige jaren kunt u het volledige rapport, dat is opgesteld door Crop & De Kleuver Registeraccountants te Arnhem,opvragen bij HAPIN:

zie contact pagina