Jaarverslagen Stichting Hapin

HAPIN GAAT ZORGVULDIG EN VERANTWOORD OM MET DE BIJDRAGEN VAN DONATEURS EN SPONSORS. ELKE EURO WORDT – BIJ WIJZE VAN SPREKEN – TWEE KEER OMGEDRAAID VOOR WE DEZE UITGEVEN. DE ONTVANGEN GELDEN KOMEN ZOVEEL MOGELIJK TEN GOEDE AAN DE PROJECTEN OP PAPUA.

Salaris medewerkers

Het bestuur (die allen onbezoldigde vrijwilligers zijn) stelt het salaris van de medewerkers vast. Hapin verstrekt geen bonussen of gratificaties aan de staf- of bestuursleden.

Inkomsten Hapin

Het grootste deel van de projecten van Hapin wordt gefinancierd uit de gelden die Hapin ontvangt van trouwe donateurs. Ook zijn er vaste en incidentele bijdragen van institutionele donoren.

Keurmerken CBF en ANBI

Hapin draagt het CBF-keurmerk en heeft de ANBI-status. Het CBF houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van een goede doel. Hapin was van 1 juli 2001 tot 30 juni 2011 houder van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) keurmerk voor Goede Doelen. Sinds 2011 is Hapin houder van het CBF certificaat. Dit certificaat is speciaal ontworpen voor kleine stichtingen zoals Hapin.

Verantwoording

Hapin verantwoordt jaarlijks de inkomsten en uitgaven over het boekjaar door een  controle van onze financiële boekhouding door een externe accountant, die vervolgens dit jaarverslag goedkeurt.

Meer informatie over onze doelen, bestedingen, baten en lasten vindt u elders in onze jaarverslagen.

GEOORMERKTE GIFTEN

Doneert u aan een specifiek project dan beschouwen wij dit als een geoormerkte gift. Uw bijdrage zal in zijn geheel aan dit project worden besteed. Mocht het eindbedrag dat nodig is al zijn bereikt dan zal uw gift besteed worden aan een project dat onder hetzelfde thema valt. De thema’s die Hapin hanteert:

1. Economische projecten ter versterking van de inkomenspositie van individuen en gemeenschappen
2. Onderwijsprojecten, zoals trainingen voor zelfstandige ondernemers of ondersteuning van projecten gericht op contextueel onderwijs
3. Capaciteitsopbouw; bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid en een stem geven aan Papoea’s om op te komen voor hun rechten
4. Voorlichting & bewustwording; in Nederland aandacht vragen voor behoud en bescherming van de (culturele) identiteit van de Papoea’s

STUDIEFONDS

Hapin heeft een fonds waaruit studiebeurzen worden verstrekt aan kansarme maar talentvolle jongeren die hoger of academisch onderwijs willen volgen. Donaties met als omschrijving ‘studiebeurs’ worden gezien als geoormerkte giften voor het studiefonds.

Jaarverslagen

Beleidsplan & statuten

Wilt u reageren op ons beleid of onze plannen voor de komende jaren? Dan horen we graag van u. Reacties kunnen worden verzonden aan info@hapin.nl.