De Kroonduiven Reünie

Doelstelling / omschrijving

De reünie wordt jaarlijks gehouden in “De Baten”, Dukatenburg 1, Nieuwegein.

Gereja Kristen Indonesia Nederland

www.gkin.org

Doelstelling / omschrijving

Zelfstandige reformatorische kerk die zich vooral richt op uit Indonesië afkomstige mensen in Nederland. In tal van plaatsen in Nederland worden 2-talige diensten gehouden.

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

www.sdsp.nl

Doelstelling / omschrijving

De Papoea’s vormen een volk dat zich staande probeert te houden te midden van andere volken, culturen en religies. De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) helpt hen daarbij. De Papua’s kunnen hun eigen identiteit en cultuur behouden door een duurzame samenleving op te bouwen waarin gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en economie goed zijn ontwikkeld. De SDSP maakt zich hier sterk voor. Het uitgangspunt is dat de Papua’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen.

Stichting Geestelijk en Sociaal Welzijn Papua’s / COPAN

www.facebook.com/stichting.copan/

Doelstelling / omschrijving

Pastorale / geestelijke bijstand aan Papua’s en hun lotgenoten uit vml. Nederlands Nieuw Guinea. Advisering en bemiddelen van landgenoten (Papoea’s en hun lotgenoten) bij sociale instellingen etc.

Stichting Hati Bersatu

www.hatibersatu.nl

Doelstelling / omschrijving

De stichting is opgericht in 2004. Wij sponsoren scholen in en rond Manokwari om de Papoea-kinderen te laten leren zodat zij een betere kans krijgen in de toekomst. De stichting krijgt gelden van sponsors en van de ‘gewone’ man of vrouw.

Stichting Manfakwak

www.manfakwak.west-papua.nl

Doelstelling / omschrijving

De stichting is opgericht om Papoea-studenten van wie de ouders economisch minder draagkrachtig zijn, tegemoet te komen met het studiegeld. De stichting ontvangt gelden van donateurs. In 2002 is de stichting gestart met de bouw van een polikliniek in Sopen, eiland Biak, voor de arts Ric Kapisa. Zij was één van de 45 studenten die dankzij de financiële steun van stichting Manfakwak konden afstuderen.

Stichting Nieuw-Guinea (Holland Papua Foundation)

www.papoea-naar-school.nl

Doelstelling / omschrijving

Financiering van opleiding van Papoea’s.

Stichting Papoeajeugd naar school (PJNS)

https://pjns.nl/

Doelstelling / omschrijving

Door scholing de ontwikkeling van de Papoeajeugd te stimuleren en te ondersteunen.

Stichting Papoea Steunfonds (SPS)

www.spsng.nl

Doelstelling / omschrijving

Steun aan Papoea-groepen voor een beter bestaan.

Stichting Papua Erfgoed (PACE)

www.papuaerfgoed.org

Doelstelling / omschrijving

PACE streeft naar zorg, respect en aandacht voor het in Nederland aanwezig zijnde culturele erfgoed uit Papua (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea). Als gedeeld erfgoed heeft het waarde voor de Papua’s in Papua/in de diaspora en voor Nederlanders. Dit erfgoed laat een grote rijkdom en verscheidenheid van Papua cultuurhistorie zien, die niet verloren mag gaan en optimaal toegankelijk gemaakt moet worden.

Stichting Pelita

www.pelita.nl

Het lenigen van de noden van hen die uit het voormalige NI en NG afkomstig zijn en die het slachtoffer zijn geworden van de oorlog met Japan en de naoorlogse ontwikkeling in Indonesië.

Stichting Rajori

www.rajori.nl

Doelstelling / omschrijving

Steun aan kleinschalige projecten op sociaal-charitatief gebied in het algemeen en in het bijzonder te trachten permanente landbouw te introduceren bij de bevolking i.p.v. zg. “shifting cultivation”.

Stichting Solidariteit met Papua

www.papoeasolidariteit.nl

Doelstelling / omschrijving

De stichting Solidariteit met Papua organiseert jaarlijks in februari een Papoea Solidariteitsdag. Daarnaast probeert de stichting de belangstelling voor Papoea en de Papoea’s binnen de Nederlandse kerken en de Nederlandse samenleving levendig te houden.

The Young Papua Collective

www.facebook.com/youngpapuacollective

Doelstelling / omschrijving

Het doel van ons collectief is om de jongere generaties Papoea’s samen te brengen. De Papua gemeenschap moet weer heropgebouwd worden en de jeugd speelt hier een belangrijke rol in. Het wordt tijd dat het stokje wordt doorgegeven!