Arnold Ap Stichting

Swammerdamstraat 25

2516 GJ ‘s-Gravenhage

arnoldapfoundation@yahoo.com

Doelstelling / omschrijving

De stichting richt zich voornamelijk op het levendig houden en promoten van de Papuacultuur in Nederland en daarbuiten. Dit tracht de stichting te bereiken door middel van het organiseren van o.a. culturele activiteiten. Als onderdeel van de stichting verzorgde Papoea Zang- Dansgroep Mambesak culturele optredens.

De Kroonduiven Reünie

A.J. Ernststraat 825

1082 LM Amsterdam

Doelstelling / omschrijving

De reünie wordt jaarlijks gehouden in “De Baten”, Dukatenburg 1, Nieuwegein.

Gereja Kristen Indonesia Nederland

Zambezilaan 31

2622 DR Delft

lkb@gkin.org

http://www.gkin.org/gkinweb

Doelstelling / omschrijving

Zelfstandige reformatorische kerk die zich vooral richt op uit Indonesië afkomstige mensen in Nederland. In tal van plaatsen in Nederland worden 2-talige diensten gehouden.

Kamukie Zangkoor

Laan van N.O. Indië 72-C

2583 BW Den Haag

070-3857277

Doelstelling / omschrijving

Optreden om bepaalde projecten t.b.v. hulp aan Papua-volken te ondersteunen.

Mambesak, Authentieke Papua Zang- en Dansgroep

Grote Kerkstraat 67

7902 CG Hoogeveen

06-55701022

info@mambesak.nl

http://www.mambesak.nl

Doelstelling / omschrijving

De Mambesakgroep richt zich vooral op het levendig houden en promoten van de Papuacultuur in Nederland en daarbuiten. Dit tracht de groep te bereiken door middel van het organiseren van o.a. culturele activiteiten. De Mambesakgroep is een onderdeel van de Arnold Ap Stichting.

Nationale Papoea Vereniging ’95 West Nieuw Guinea

Thomas Schwenckestraat 30

2563 BZ Den Haag

info@npv95wng.nl

http://www.npv95wng.nl

Doelstelling / omschrijving

Het bevorderen van de belangstelling voor de cultuur en geschiedenis van het volk van Papua voor het kweken van begrip en steun in het streven naar volledige onafhankelijkheid van Papua.

Papua Bibliotheek en Studiecentrum

Max Havelaarlaan 117

1183 LN Amstelveen

020-6433032

Doelstelling / omschrijving

Particulier initiatief om het geschreven cultuurgoed van Papua, van wetenschappelijke en/of populaire aard, te verzamelen, te bewaren en open te stellen voor studiedoeleinden of geïnteresseerden. Eveneens aanwezig is een grote verzameling kinderliteratuur over Papua en er zijn diverse videofilms te bekijken. Het ligt in de bedoeling de gehele collectie t.z.t. in zijn geheel aan de Papua’s te schenken. In bewerking is momenteel het samenstellen van een geannoteerde bibliografie Papua.

Contactpersoon:
Dhr. R. de Groot

Papua-Lobby

Postbus 28069

3828 ZH Hoogland

033-4532145

papua-lobby@planet.nl

http://www.newsbank.net/papua-lobby

Doelstelling / omschrijving

De Stichting Papua Lobby ondersteunt de vreedzame weg en richt zich op het vergroten van de mogelijkheden van een oprechte en eerlijke dialoog tussen de Indonesische overheid en het volk van Papua. Papua Lobby baseert haar beleid op initiatieven vanuit de georganiseerde civic society in Papua en wil lokale organisaties toegang bieden tot buitenlandse en internationale beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

SMAGABUNGAN

Gondellaan 50

1503 KR Zaandam

+31(0)75-6149600

smugabungan@hotmail.com

http://www.sma-gabungan.org

Doelstelling / omschrijving

Het primaire doel van de werkgroep is fondsen te verwerven voor de hoognodige renovatie van het
oude HBS schoolgebouw, nu genoemd SMAGABUNGAN, in Jayapura. De school is opgericht in 1951
en gebouwd in de Nederlandse tijd in 1961.

Tevens streeft de werkgroep naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs om zodoende een betere aansluiting met de universiteiten te realiseren.

Stichting Akar

Goossen Janssenstraat 17

4061 AH Ophemert

0344-651769

steun@stichtingakar.org

http://www.stichtingakar.org

Doelstelling / omschrijving

Steunfonds voor Papua’s in de Geelvinkbaai d.m.v. kleine projecten met groepen (dorp, kerk, school, e.d.), als startpunt naar zelfredzaamheid. Ook steunen zij rechtstreeks enkele schoolkinderen en studenten, van donateur naar ontvanger.

Stichting Anak-Anak Papua

Wolfslaar 15

4907 LT Oosterhout

0162-499759

anak_anak.papua@casema.nl

Doelstelling / omschrijving

Het geven van financiële steun aan weeshuis Yayasan Putri Kerahiman bij Sentani (ca. 1600 kinderen). In het weeshuis verblijven ook ca. 70 alleenstaande vrouwen (verlaten of weduwe) met hun kinderen. Deze vrouwen kunnen niet in hun eigen onderhoud voorzien. Met een steuntje in de rug kunnen zij in de nabije toekomst wel een eigen bestaan opbouwen, b.v. door het oprichten van een winkeltje of het opzetten van een koffiebranderijtje. De opbrengsten uit diverse activiteiten door de stichting in Nederland ondernomen, gaan naar de Nederlandse pater Nico Disters die in het weeshuis werkt en waarmee regelmatig contact wordt onderhouden.

Stichting De Cendrawasih Groningen

Hiddemaheerd 22

9737 JP Groningen

06-55717731

Doelstelling / omschrijving

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de bewustwording van de eigen identiteit van Papoea’s in de gemeente Groningen. De stichting tracht haar doel o.m. te bereiken door:

 • het geven van voorlichting over de achtergronden en het karakter van de Papoea’s;
 • het organiseren en stimuleren van activiteiten op sociaal en cultureel gebied, uitgaande van het behoud en de bewustwording van de identiteit van de Papoea’s;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Stichting Zelfbeschikking Molukkers en Papoea’s

Orcaden 17

3524 EE Utrecht

030 – 2887764

oudmanj@hotmail.com

Doelstelling / omschrijving

Het doel van de stichting is in Nederland en daar buiten belangstelling te wekken voor en steun te verlenen aan het streven naar zelfbeschikking van de volken van de Zuid-Molukken en West-Papua en van andere volken of bevolkingsgroepen in de voormalige Nederlands Oost-Indische Archipel die van hun zelfbeschikkingsrecht gebruik willen maken en voor steunverlening een beroep doen op de stichting.

Stichting dr. F. C. Kamma Nederland

Witte de Withstraat 47

3231 CX Brielle

http://sorong.nl/
hkamma@hetnet.nl

Doelstelling / omschrijving

De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van projecten van jeugd- en jongerenwerk in Sorong, Papua Barat, Indonesië. De uitgangspunten voor de activiteiten zijn het ondersteunen en stimuleren van projecten, die geïnitieerd worden door de Papua’s.

St. F.C. Kamma Nederland heeft haar counterpart in Sorong de Yaysan dr. F.C. Kamma gesteund in het bouwen en realiseren van een meisjesinternaat in Sorong, Malanu-kampong. Dit internaat is geopend op 15 februari 2003 en zal in 2005 plaats bieden aan 60 meisjes. Het zal dan zonder hulp van buiten exploitabel zijn. Elk jaar worden 10 meisjes toegelaten.

De huidige activiteiten omvatten naast aanvullen van tekorten in de exploitatie tot 2005, verbeteringen van bouwkundige zaken, drinkwater, septic tanks, productie-moestuintjes, zonnewarmtecollectoren.

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

Boswijklaan 7

3941 ZM Doorn

0343-514413

sdsp@planet.nl

http://www.sdsp.nl

Doelstelling / omschrijving

De Papoea’s vormen een volk dat zich staande probeert te houden te midden van andere volken, culturen en religies. De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) helpt hen daarbij. De Papua’s kunnen hun eigen identiteit en cultuur behouden door een duurzame samenleving op te bouwen waarin gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en economie goed zijn ontwikkeld. De SDSP maakt zich hier sterk voor. Het uitgangspunt is dat de Papua’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen.

Stichting Elsham Europe

Postbus 11582

2502 AN Den Haag

Elsham_europe@hotmail.com

Doelstelling / omschrijving

Stichting Elsham Europe is een vrij jonge stichting, opgericht op 17 april 2003 te Den Haag. De doelstellingen van Elsham-Europe zijn:

 1. het ondersteunen van mensenrechtenactiviteiten in West Papua;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder:
  • het werven van fondsen ten behoeve van mensenrechtenactiviteiten;
  • het bevorderen van Human Resources development; het verlenen van logistieke en administratieve steun en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Geestelijk en Sociaal Welzijn Papua’s / COPAN

Dorresteinseweg 49 – 426

3817 GB Amersfoort

033 – 2587942

g.a.tompoh@live.nl

Doelstelling / omschrijving

Pastorale / geestelijke bijstand aan Papua’s en hun lotgenoten uit vml. Nederlands Nieuw Guinea. Advisering en bemiddelen van landgenoten (Papua’s en hun lotgenoten) bij sociale instellingen etc.

Stichting Hati Bersatu

Fresiastraat 21

3742 TK Baarn

035-5422381

adriebouwmeester@hetnet.nl

http://www.hatibersatu.nl

Doelstelling / omschrijving

De stichting is opgericht in 2004. Wij sponseren scholen in en rond Manokwari om de Papua kinderen te laten leren zodat zij een betere kans krijgen in de toekomst. De stichting krijgt gelden van sponsors en van de ‘gewone’ man of vrouw.

Stichting Manfakwak

Steggerdaweg 67

8395 PJ Steggerda

0561-441696

Doelstelling / omschrijving

De stichting is opgericht om Papuastudenten van wie de ouders economisch minder draagkrachtig zijn, tegemoet te komen met het studiegeld. De stichting ontvangt gelden van donateurs. In 2002 is de stichting gestart met de bouw van een polikliniek in Sopen, eiland Biak, voor de arts Ric Kapisa. Zij was één van de 45 studenten die dankzij de financiële steun van stichting Manfakwak konden afstuderen.

Stichting Nieuw-Guinea (Holland Papua Foundation)

Pelikaanweg 75

1796 NP De Koog (Texel)

0222-317266

harry.degraaf@tele2.nl

Doelstelling / omschrijving

Financiering van opleiding van Papoea’s.

Stichting Papoeajeugd naar school (PJNS)

Munnikenweg 54

1947 EV Beverwijk

0251-221921

papoeajeugdnaarschool@hotmail.com

https://pjns.nl/

Doelstelling / omschrijving

Door scholing de ontwikkeling van de Papoeajeugd te stimuleren en te ondersteunen.

Stichting Papoea Steunfonds (SPS)

Heerbaan 248

6566 EX Millingen a/d Rijn

0481-433580

secretaris@spsng.nl

Doelstelling / omschrijving

Steun aan Papoea-groepen voor een beter bestaan.

Stichting Papua Erfgoed (PACE)

Bronckhorststraat 19

2201 KT Noordwijk

06 24481802

rsmeele@xs4all.nl

http://www.papuaerfgoed.org

Doelstelling / omschrijving

PACE streeft naar zorg, respect en aandacht voor het in Nederland aanwezig zijnde culturele erfgoed uit Papua (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea). Als gedeeld erfgoed heeft het waarde voor de Papua’s in Papua/in de diaspora en voor Nederlanders.

Dit erfgoed laat een grote rijkdom en verscheidenheid van Papua cultuurhistorie zien, die niet verloren mag gaan en optimaal toegankelijk gemaakt moet worden.

Stichting Papua-Holland Foundation

Willemsplein 31a

6811 KC Arnhem

026-4420873

ang.st@tiscali.nl

Doelstelling / omschrijving

Zet zich sinds 19-9-2002 in voor een betere toekomst voor Papua. Het is een initiatief van de broers Johan en Tjhoen Ang, beiden geboren in Papua, resp. in Fak-Fak en Sorong. De opbouw en ontwikkeling van het land waar ze het grootste gedeelte van hun jeugd doorbrachten, heeft hen langere tijd beziggehouden. De stichting heeft zich in eerste instantie op Sorong gericht.

Stichting Papua Project Groep Nieuwegein (SPPGN)

Haydnstraat 4

3438 BD Nieuwegein

030-6041610

sppgn@planet.nl

Doelstelling / omschrijving

Het creëren van sociale activiteiten rond en met de Papua-gemeenschap in Nieuwegein.

Stichting Pelita

Nienoord 13

1112 XE Diemen

088-3305111
info@pelita.nl

Doelstelling / omschrijving

Het lenigen van de noden van hen die uit het voormalige NI en NG afkomstig zijn en die het slachtoffer zijn geworden van de oorlog met Japan en de naoorlogse ontwikkeling in Indonesië.

Stichting Pro Papua

Leyweg 132 B

2545 CV Den Haag

070- 3236751

propapua@gmail.com

Doelstelling / omschrijving

De stichting heeft ten doel:

 • het op vreedzame manier ondersteunen van de Papua’s van Papua in hun streven naar zelfbeschikking
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting komt bijvoorbeeld in actie waar sprake is van milieu- en mensenrechtenschendingen.

Stichting Rajori

Van Lennepstraat 2B

3532 TN Utrecht

+31(0)30 299 16 59

a.plante@mac.com

http://www.rajori.nl

Doelstelling / omschrijving

Steun aan kleinschalige projecten op sociaal-charitatief gebied in het algemeen en in het bijzonder te trachten permanente landbouw te introduceren bij de bevolking i.p.v. zg. “shifting cultivation”

Stichting Verenigd Internationaal Samenwerken (VIS)

Berkenstraat 24

1911 BW Uitgeest

viskaf@dds.nl

Doelstelling / omschrijving

Materiële en financiële ondersteuning in scholing en gezondheid aan de armlastigen onder de Papuabevolking in Papua.

Stichting Werkgroep Nieuw Guinea

Lankforst 53.29

6538 KL Nijmegen

Doelstelling / omschrijving

Het bestuderen van de problematiek rond West Papua in het verleden en heden. Speciaal aandacht voor ontwikkeling en hulpverlening op het platteland.
Door studies en analyses kan er bepaald worden aan wie de hulp gegeven moet worden.

Stichting West Papua

Dorresteinseweg 49
3817 GB Amersfoort

info@stichtingwestpapua.nl
secretaris@stichtingwestpapua.nl

http://www.stichtingwestpapua.nl/

Doelstelling / omschrijving

Stichting West Papua is complementair aan bestaande stichtingen en wil zich in het bijzonder toeleggen op het bevorderen van de welvarendheid van West Papua en haar bevolking.

Vereniging NNG Militairen 1945-1962

Brouwersveld 2

1541 PG Koog aan de Zaan

075-160779

c.drost15@kpnplanet.nl

Doelstelling / omschrijving

Momenteel zijn ruim 1225 leden aangesloten bij onze vereniging. Wij organiseren ieder jaar gedurende twee dagen een reünie, een Nieuwjaarsbijeenkomst en er is in ieder geval één ledenvergadering per jaar.

Vereniging van Papua Vrouwen in Nederland

Beethovenlaan 121

2625 RK Delft

015-2851169

Doelstelling / omschrijving

Deze vereniging doet van zich spreken op internationale vrouwenconferenties, vrouwendagen, Pasar Malams, e.d.

Vereniging Vrienden van de Papua’s

Postbus 372

7200 AJ Zutphen

0575-547090

portnoembay@chello.nl

Doelstelling / omschrijving

 • steunen van projecten en coöperaties
 • vluchtelingenhulp in Papua New Guinea
 • studiefinanciering voor West Papua-studenten in binnen- en buitenland
 • voorlichting geven en vertellen over het land en het volk van de Papua’s
 • een studiefonds voor alle Papuakinderen.

Werkgroep Papua New Guinea

Pieperslaan 20

6955 AR Ellecom

0313-412223

png.emtasol@introweb.nl

Doelstelling / omschrijving

De Werkgroep Papua New Guinea is in 1973 opgericht door een aantal mensen die als ontwikkelingswerker in PNG hebben gewerkt en heeft tot doel:

 • informatie verstrekken over ontwikkelingen in PNG
 • kleinschalige projecten ondersteunen die door groepen in PNG worden geinitieerd
 • contacten tussen PNG en Nederland bevorderen.