Beknopt financieël verslag 1997

Helaas is ook dit jaar door drukke werkzaamheden en familieomstandigheden het verslag over 1997 later verschenen dan we graag wilden. Toch zijn we verheugd u nu het beknopte financieël verslag te kunnen presenteren.

Het verslagjaar 1997 heeft in het teken gestaan van de actie voor de polikliniek van M.Mula te Wamena. We zijn blij dat deze actie een succes is geworden. Een deel van de algemene giften is door de donateurs bestemd voor dit project. Hierdoor zijn de algemene giften ten opzichte van vorige jaren gedaald. Mede door deze actie zijn er weer vele honderden nieuwe donateurs bijgekomen. Hierdoor is onze basis voor continue inkomsten vergroot. Hieronder geven we u een globaal overzicht van de inkomsten en uitgaven. De bedragen zijn op F 1.000,- afgerond. De cijfers zijn ontleend aan het rapport inzake de jaarrekening 1997.

 


Ontvangsten

1997

1996

1995
Algemene giften 390.000 500.000 562.000
project M.Mula 157.000
project Internaat Wamena 12.000
project aardbeving 118.000
Bijdragen Nov.manifestatie 13.000
Totaal giften 560.000 618.000 574.000
Rente 5.000 3.000 7.000
Totaal ontvangen 565.000 621.000 581.000

project kosten
Kindertehuizen/internaten 62.000 44.000 45.000
Studiebeurzen 123.000 135.000 124.000
Papua New Guinea (PNG) 36.000 134.000 73.000
West Papua 46.000 17.000 109.000
Vluchtelingen Kampen PNG 4.000 46.000
project Internaat Wamena 48.000 81.000
Mutatie reservefonds Internaat Wamena (46.000) (69.000)
project aardbeving 104.000
project M.Mula 4.000
Mutatie reservefonds M.Mula 75.000
Overige projecten 19.000 31.000 44.000
Totaal uitgaven projecten 365.000 471.000 453.000

Indirecte kosten
Nieuwsbrieven 53.000 50.000 50.000
Fondswerving algemeen 12.000 48.000 46.000
Fondswerving project November Manifestatie 39.000
Fondswerving project M.Mula 78.000
Algemene kosten 61.000 62.000 47.000
Totaal overige uitgaven 243.000 173.000 143.000
Negatief saldo (43.000) (23.000) (16.000)

   

Toelichting

Zoals we hierboven reeds vermeld hebben is de actie voor de polikliniek M.Mula geslaagd. De inkomsten zijn voldoende om de fondswervingskosten te voldoen en de bouw van de kliniek te realiseren. Er was zelfs nog geld over om de inrichtingskosten te voldoen, zoals betegeling en de aankoop van meubilair. Mede door de grote inzet van de betrokken mensen van M.Mula en door deskundige begeleiding ter plaatse is er een mooi en functioneel gebouw neergezet. U leest er in deze HapiNieuws alles over. Het bestuur is ingenomen met het verloop van de actie en de bouw van dit centrum voor gezondheidszorg in de Baliem. Door het achterblijven van de algemene giften en de uitgaven voor onze November-manifestatie van vorig jaar, zijn ook in het verslagjaar 1997 de uitgaven hoger geweest dan de inkomsten. Hierdoor is het vermogen opnieuw gedaald. Voor het Hapin-bestuur is dit aanleiding geweest de uitgaven voor 1998 goed in de hand te houden. Dit houdt niet in dat we een te grote reserve willen vormen maar er dient wel voldoende vermogen te zijn om in acute noodsituaties steun te kunnen verlenen. Het bestuur dankt u allen hartelijk voor uw bijdragen aan en uw meeleven met het Papua-volk. Dankzij die steun maakt u het ons mogelijk om de vele verzoeken om hulp te honoreren.

A. Godschalk, penningmeester.

Bij de jaarrekening over 1997 is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Evenals vorige jaren kunt u het volledige rapport, zoals is opgesteld door Crop de Kleuver Registeraccountants te Arnhem, opvragen bij HAPIN:

zie contact pagina