Beknopt financieel verslag 1998

Door het bestuur is besloten om het keurmerk van het Centraal Bureau Fondswerving (cbf) aan te vragen. Dit heeft tot gevolg dat onze administratie aangepast diende te worden om te voldoen aan de richtlijnen van het cbf. Voorheen voldeed onze administratie uiteraard aan de algemeen aanvaarde richtlijnen. Hierdoor hebben we ook jaarlijks een goedkeurende verklaring van de registeraccountant ontvangen. De aanpassing van de nieuwe richtlijnen is in overleg met onze accountant gedaan.

De bedoeling van het bestuur is om op basis van de jaarcijfers 1999 aanvraag te doen bij het cbf voor een goedkeurende verklaring. De cijfers over 1998 zijn dus nog niet aan het cbf voorgelegd en daarom ook niet door deze instelling beoordeeld. Hieronder kunt u reeds de gevolgen zien van een andere wijze van presenteren. Deze presentatie is niet te vergelijken met de verslagleggingen in het verleden. Wel hebben we zo goed mogelijk de cijfers over 1997 en de begroting over 1998 aangepast om een juiste vergelijking te krijgen. Dit vanwege het feit dat het jaar 1997 in het teken heeft gestaan om gelden bij elkaar te krijgen voor de polikliniek van m.mula te Wamena.

De kosten van de eigen fondswerving in procenten van de inkomsten in 1998 zijn beduidend lager dan in 1997. We hadden in 1997 fl. 74.600,Ð gereserveerd voor de bouw van de polikliniek. In 1998 zijn deze gelden ook geheel besteed. In het verslagjaar hebben we nog giften ontvangen voor dit project. Het grootste deel van deze ontvangsten hebben we aan dit project besteed. Er resteerde nog een overschot van ruim fl. 4.000,-.

Door de hoge uitgaven voor de projecten in de afgelopen jaren was het vrij besteedbaar vermogen van de stichting hapin fors gedaald. Het was ook niet meer voldoende groot om in acute situaties te kunnen helpen. Het streven van het bestuur was er dan ook in 1998 op gericht het vermogen te versterken. Door een strak uitgavenbeleid in zowel de uitvoeringskosten als in de uitgaven voor projecten, hebben we in 1998 het vermogen kunnen versterken. In het verslagjaar heeft de stichting gelden beschikbaar gesteld om in diverse situaties de politieke status van Irian Jaya aan de orde te stellen. Deze projectkosten vindt u terug onder het hoofd “rechtsherstel”. Zoals we reeds eerder in hapinieuws meldden, kunnen de Papua’s hun belangen meer aan de orde stellen. In 1997 heeft deze ommekeer plaatsgevonden. Voor 1999 hebben we hiervoor ook al regelmatig financiële steun geboden.

Het bestuur van hapin dankt alle donateurs voor hun bijdragen aan en hun medeleven met de zaak van de Papua’s. Dankzij uw steun kunnen we de Papua’s op diverse terreinen behulpzaam zijn.

A. Godschalk (penningmeester)

 


Inkomsten

werkelijk 1998

begroting 1998

werkelijk 1997


Eigen fondswerving
Giften en schenkingen

567.000

500.000

403.100

Giften m.mula

19.900

0

156.600

———–

———–

———–

Inkomsten uit eigen fondswerving

586.900

500.000

559.700


Resultaat beleggingen

3.500

0

4.600

———–

———–

———–


Totaal inkomsten

590.400

500.000

564.300

Kosten eigen fondswerving

43.000

45.000

126.000

in % van inkomsten uit
eigen fondswerving

7,30%

9,00%

22,50%

Totaal verwervingskosten

43.000

45.000

126.000

———–

———–

———–


Beschikbaar voor doelstelling

547.400

555.000

438.300


Besteed aan doelstelling
Voorlichting en bewustwording

40.200

32.000

82.800

Kindertehuizen/internaten

69.200

68.000

61.900

Studiebeurzen

127.600

125.000

121.800

Papua New Guinea

16.500

40.000

35.900

Rechtsherstel

10.000

0

0

West-Papua

60.100

40.000

45.500

m.mula polikliniek

86.000

15.000

3.000

Overige projecten

17.100

25.000

19.100

Voorbereidingskosten vanuit Nederland

9.900

0

3.500

Uitvoeringskosten eigen organisatie

31.400

31.000

34.200

———–

———–

———–

Totaal

468.000

368.000

407.700

Overschot

79.400

87.000

30.600


Overschot is toegevoegd/onttrokken aan
bestemmingsfonds

-70.500

0

74.600

fonds activa doelstelling/bedrijfsvoering

1.600

0

0

vrij besteedbaar vermogen van de
stichting hapin

148.300

87.000

-44.000

———–

———–

———–

79.400

87.000

30.600

 


Bij de jaarrekening over 1998 is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Evenals vorige jaren kunt u het volledige rapport, dat is opgesteld door Crop & De Kleuver Registeraccountants te Arnhem,opvragen bij HAPIN:

zie contact pagina