Beknopt financieël verslag 1996

Stichting HAPIN over 1996

We zijn blij dat we u ook dit jaar weer het beknopte financieël verslag kunnen presenteren. Door de drukke werkzaamheden in verband met het jubileumproject M. Mula te Wamena en de voorbereidingen voor de manifestatie “Om een toekomst voor de Papua’s” op 8 november is het verslag over 1996 vertraagd.

In het verslagjaar 1996 hebben we een speciale aktie gehouden. We kregen informatie over de nood die was ontstaan nadat er een aardbeving was geweest ten noorden van Irian Jaya. Grote delen van Biak en de omgeving van Manokwari waren ernstig getroffen door een vloedgolf. Gelukkig was ons vermogen toereikend om acuut hulp te kunnen bieden.U hebt ook spontaan gereageerd door het geven van extra giften. De algemene giften zijn daardoor wel iets gedaald. Onderstaand geven wij u een globaal overzicht van de inkomsten en uitgaven. De bedragen zijn op f 1.000.– afgerond. De cijfers zijn ontleend aan het rapport inzake de jaarrekening 1996.

Toelichting


In ons vorig verslag hebben wij u mededeling gedaan over het project Internaat Wamena. Met de bouw van dit internaat is in 1996 begonnen. Door omstandigheden is het nog niet gereed. Recent is er een in Indonesi woonachtige vertegenwoordiger van HAPIN naar Wamena afgereisd om de problemen te bespreken. Op basis van dit overleg verwachten we dat op korte termijn het gebouw gereed kan zijn en in gebruik kan worden genomen. Zoals we reeds eerder meldden is er door HAPIN acuut geholpen nadat er een vloedgolf in de omgeving van het eiland Biak is geweest. Deze vloedgolf was weer ontstaan door een aardbeving. We hebben hulp geboden voor de eerste opvang van de getroffen bevolking en nadien voor de bouw en/of het herstel van woningen. Gelukkig was ons vermogen nog groot genoeg om direct te kunnen helpen. Echter door deze hulp en het iets achter blijven van de algemene giften, zijn de uitgaven groter geweest dan de inkomsten. Ons vermogen is hierdoor met f 23.000.– gedaald. Het bestuur van HAPIN beseft dat het huidig vermogen te laag is geworden om in noodgevallen direct te kunnen helpen. Het streven is er dan ook op gericht om het vermogen te vergroten. Het bestuur dankt u allen hartelijk voor uw bijdragen aan en uw meeleven met het Papua-volk. Dankzij die steun maakt u het ons mogelijk om de vele verzoeken om steun te honoreren.

A. Godschalk

(penningmeester)

Bij de jaarrekening over 1996 is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Evenals vorige jaren kunt u het volledige rapport, zoals is opgesteld door Crop de Kleuver Registeraccountants te Arnhem, opvragen bij HAPIN:

zie contact pagina


Ontvangsten
Algemene giftenproject vluchtelingen

project Internaat Wamena

project aardbeving

Totaal giften

Rente

Totaal ontvangen


project kosten

Kindertehuizen/internaten

Studiebeurzen

Papua New Guinea (PNG)

West Papua

Vluchtelingen Kampen PNG

project Internaat Wamena

Mutatie reservefonds project

Internaat Wamena

project aardbeving

Overige projecten

Totaal uitgaven projecten


Indirecte kosten

Nieuwsbrieven

Fondswerving algemeen

Fondswerving project Internaat Wamena

Fondswerving project aardbeving

Algemene kosten

Totaal overige uitgaven

Negatief saldo


1996
500.000-

118.000

618.000

3.000

621.000


1996

44.000

135.000

134.000

17.000

4.000

48.000

(46.000)

104.000

31.000

471.000


1996

50.000

48.000

13.000

62.000

173.000

(23.000)


1995
562.000-

12.000

574.000

7.000

581.000


1995

45.000

124.000

73.000

109.000

46.000

81.000

(69.000)

44.000

453.000


1995

50.000

46.000

47.000

143.000

(16.000)


1994
466.0002.000

208.000

676.000

8.000

684.000


1994

49.000

140.000

34.000

56.000

43.0000

115.000

19.000

456.000


1994

38.000

65.000

93.000

40.000

236.000

(8.000)