September 2004


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

Samenwerken met Papua, maar hoe?


Wat is de zin van ontwikkelingsprogramma’s voor Papua? Hoe kijkt men daar in Papua tegenaan? En hoe doe je dat eigenlijk in een regio waar je met zulke diverse culturen te maken hebt? Welke effecten brengt je hulp teweeg? Profiteren de goede mensen en organisaties er van? Hoe werk je samen in een samenleving waarin de mensen zich niet vrij voelen en conflicten met de overheden aan de orde van de dag zijn?

Deze vragen stonden centraal op de Hapin/Novib manifestatie ‘Kleinschalige internationale samenwerking en conflict, toegespitst op Papua’ op 15 mei j.l. in Utrecht. De zes Hapin adviseurs die speciaal voor deze gelegenheid uit Papua waren overgekomen, gaven een helder en indringend beeld van de ingewikkelde samenleving, de alledaagse dillemma’s van de Papua’s en hoe je daar als ontwikkelingswerker op moet inspelen. Ook werden er ervaringen uit andere conflicthaarden in de wereld met het publiek gedeeld. Verder traden er sprekers op uit de politiek, ontwikkelingsorganisaties, de wetenschap, de mensenrechtenbeweging en de Papuagemeenschap in Nederland. De ruim honderd bezoekers leverden op levendige en interactieve wijze hun persoonlijke inbreng in de verschillende work-shops. Het afwisselende programma werd omlijst met muziek en dans van Papua. Ervaringen en inzichten uitwisselen. Van elkaar leren en met elkaar samenwerken waar dat kan. En vooral goed luisteren naar de stem van Papua. Ziedaar de balans van deze geslaagde manifestatie.


Beste Papua-vrienden,

Ruim 1000 betogers trokken op 17 augustus vreedzaam door de straten van Jayapura, de hoofdstad van Papua. De demonstratie, waarin studenten, kerkelijke leiders, stamhoofden en gewone burgers meeliepen, eiste van de Verenigde Naties een referendum over de toekomst van hun land. Al eerder, in 1969, stemde Papua voor aansluiting bij de republiek Indonesië. Maar intussen gelooft niemand meer dat de Papua’s toen een eerlijke kans hebben gehad zich over hun toekomst uit te spreken. De grieven van de demonstranten richtten zich ook op het aanhoudende geweld in Papua en de weigering van Indonesië om de beloofde autonomie-status van het land te eerbiedigen.

De betoging illustreert de impasse waarin Papua verkeert. De grote politieke vraagstukken met betrekking tot de toekomst van het gebied blijven onopgelost. Intussen blijven de mensen in de steden en de dorpen geconfronteerd met armoede, werkloosheid en gebrek aan ziekenhuizen en scholen. Maar er dreigt nog groter onheil. Het HIV-virus verspreidt zich razendsnel over het eiland en heeft inmiddels de eerste dodelijke aidsslachtoffers geëist. Pater Bert Hagendoorn, hoofd van een regionaal centrum voor aidsbestrijding in Timika, voorspelt voor de komende vijf jaar een ware uitbraak van aids, met een onvoorstelbaar hoog sterftecijfers onder de Papua’s. Alleen al in Timika zullen er in 2009 meer dan twintigduizend weeskinderen zijn. Hagendoorn werkt al enige tijd aan een voorlichtings- en preventieprogramma onder de jongeren in de stad. Hij wil dit programma uitbreiden tot de meer afgelegen dorpen in de regio. De tijd is kort en de middelen beperkt. Hapin onderzoekt de mogelijkheden om te helpen om de opmars van aids af te remmen en zoekt aansluiting bij het werk van Pater Hagendoorn.

Uw steun blijft daarom van groot belang.

Wietse Tolsma, directeur


Hapin opent kantoor in Utrecht


Op 14 mei j.l. openden loco-burgemeester Verhulst van Utrecht (links) en Novib- directeur Wijbrandi (rechts) het nieuwe Hapin-kantoor in de Utrechtse Mulderstraat.

De groei van het Hapin-programma op Papua maakte een grotere ruimte noodzakelijk. Het bescheiden kantoor biedt ruimte aan de twee medewerkers in dienstverband en vrijwilligers die hand- en spandiensten ver-lenen. Aan de opening ging een feestelijke en informatieve bijeenkomst vooraf waar tal van actieve Papua-organisaties en diverse relaties van Hapin aanwezig waren.

 


Vrouwen van Manokwari in de problemen

 


Een van de tientallen verkoopkraampjes van de vrouwenkelompoks Cenderawasih en Mambruk in Manokwari die inmiddels op last van de politie zijn afgebroken. De vrouwen moeten het nu helemaal zonder inkomsten stellen. (foto: Hapin)

Het straatbeeld van Manokwari werd tot voor kort opgefleurd door tientallen eenvoudige, kleurrijke verkoopstalletjes van de vrouwengroepen Cenderawasih en Mambruk.

De stalletjes zijn gebouwd met steun van Hapin. Ze zijn bedoeld om deze arme mensen te helpen aan een min of meer geregeld inkomen door de verkoop van groenten, eigengemaakte koekjes en pinang. Het gaat in de meeste gevallen om alleenstaande vrouwen of vrouwen van wie de echtgenoot geen werk heeft. Van de opbrengst wordt een deel gestort in de kelompokkas.

Die reserve is nodig om weer nieuwe investeringen te doen maar ook om over geld te beschikken voor onvoorziene omstandigheden als b.v. het kopen van medicijnen. In juni zijn de stalletjes op ruwe wijze door de politie verwijderd omdat ze niet aan de schoonheidseisen van de stad zouden voldoen. De vrouwen moeten dus weer bij nul beginnen. Hapin wil hen graag helpen de draad weer op te pakken.

 


Aartsbisschop Tutu op de bres voor Papua


De bekende Zuidafrikaanse emeritus-bisschop van de Anglicaanse Kerk van Zuidafrika en voormalig voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in dat land, maakte recent wereldnieuws door openlijk aandacht te vragen voor een stukje vergeten geschiedenis.

De wereldgemeenschap en in het bijzonder de Verenigde Naties heeft iets goed te maken met de volken van Papua. Tutu’s opmerkelijke verklaring nemen we hier integraal over. Gedurende vele jaren heeft het Zuidafrikaanse volk geleden onder het juk van onderdrukking en apartheid. Veel mensen lijden nog steeds onder harde oppressie waarbij hun fundamentele waardigheid als mens wordt ontkend. Het volk van West-Papua hoort daar ook bij.
Het volk van West-Papua wordt al sinds lange tijd haar fundamentele mensenrechten onthouden. De schreeuw om gerechtigheid en vrijheid is aan dovemansoren gericht. Naar schatting 100.000 zijn vermoord in West-Papua sinds Indonesië het bestuur over het gebied in 1963 naar zich toetrok. Met grote zorg nam ik kennis van de rol van de Verenigde Naties in de overname van West-Papua door Indonesië in de nu omstreden Daad van ‘Vrije’ Keuze in 1969. In plaats van een waardig referendum over de vraag wel of geen aansluiting bij Indonesië, met geheim stemrecht voor alle volwassen vrouwen en mannen, werden slechts iets meer dan 1000 mensen geselecteerd en gedwongen voor die aansluiting te kiezen. Dat alles gebeurde in een klimaat van angst en onderdrukking. De VN had slechts 16 waarnemers naar dit referendum in Papua gezonden, een gebied ter grootte van Spanje. De vertegenwoordiger van de toenmalige secretaris-generaal deed in op 19 november 1969 verslag aan de Algemene Vergadering van de VN over de volksstemming. Een van de senioren van de VN-vertegenwoordigers, Chakravarty Narasimhan, noemt het gebeuren van toen een ‘witwassing’. Alleen een sterke VN zal in staat zijn deze fouten te erkennen en te corrigeren. Ik wil mijn stem voegen bij het groeiend aantal oproepen aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de handelwijze van de VN inzake deze omstreden ‘Daad van Vrije Keuze’. Ik gedenk het volk van West-Papua in mijn gebeden en ik wil mijn beste wensen en morele ondersteuning aanbieden aan de Papua’s in deze tijden van nood.


Papuavrouwen in Wamena proberen hun groenten te verkopen. Ze komen uit de afgelegen dorpen en zijn ’s ochtends al vroeg op pad met hun koopwaar. (foto: Hapin)


Beknopt financieel verslag stichting HAPIN over 2003

In 2003 ontvingen we van Novib een subsidie van € 175.000,- welke was bestemd voor het jaar 2004. Om die reden konden we 2003 met een positief saldo afsluiten. Als we deze ontvangst niet meerekenen zou er een tekort zijn geweest van € 25.115,-.

In ons financieel verslag over 2002 gaven wij al aan dat het overig besteedbaar vermogen vergroot moest worden. Het overig besteedbaar vermogen was voldoende in omvang zodat we zonder problemen de uitgaven, mede voor projecten en studiebeurzen konden betalen. Dit vermogen zal evenwel verder versterkt moeten worden om tijdig de (groeiende) uitgaven voor projecten te kunnen blijven betalen.

Voor 2003 stond de organisatie van een congres en een grote inzamelingsactie voor een specifiek project in de planning. Beide zijn doorgeschoven naar 2004. Dit verklaart het hoge begrote bedrag voor de posten Voorlichting en bewustwording en giften.

Het totaal bedrag aan ontvangen baten lag lager dan de begroting 2003 en ook belangrijk lager dan de baten in 2002. Dit werd in hoofdzaak veroorzaakt door het uitstellen van de organisatie van een grote inzamelingsactie. De ervaring heeft ons geleerd dat de bijdragen van de actie Ransiki in de plaats zijn gekomen van de jaarlijkse bijdragen. Het bestuur besloot daarom om, in lijn met de besluiten/uitvoering in het verleden, de giften die ontvangen zijn na de eerste twee maanden van 2003 te bestemmen als algemene gift.

Indien we de subsidie die voor 2004 bestemd is elimineren, is het bedrag aan ontvangen subsidies lager dan begroot. Onder andere was een bedrag van € 50.000,- aan subsidies voor studiebeurzen begroot, terwijl er € 10.000,- werd ontvangen. Ook was een subsidie begroot voor een te organiseren congres, dat dus pas in 2004 is gehouden en niet in 2003.

De kosten voor de fondswerving zijn ten opzichte van 2002 hoger uitgevallen maar gelijk aan de begroting. Dit is in hoofdzaak het gevolg van de hogere uitgaven voor HapiNieuws van mei 2003. Voor deze uitgave van HapiNieuws ontvingen wij een subsidie van SNS-Reaal.

Totaal was in 2003 € 568.109,- (€ 393.109,- exclusief genoemde subsidie van 2004) beschikbaar voor onze doelstelling. Dit was 7% meer dan begroot was en 45% hoger dan in 2002 beschikbaar was. Door deze hogere ontvangsten is het in 2003 mogelijk geweest om meer structurele hulp dan in 2002 te verlenen. Het totale bedrag aan structurele hulp (excl. uitvoeringskosten) bedroeg in 2003 € 297.941,-.

De uitgaven voor projecten in Papua en de studiebeurzen waren lager dan begroot. Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat er minder aan subsidies was binnen gekomen en de grote inzamelingsactie in de tijd vooruit is geschoven. De uitgaven voor het eenmalige project Ransiki bleken hoger dan begroot. De overige uitgaven voor structurele hulp waren nagenoeg gelijk aan hetgeen was begroot.

De uitvoeringskosten, in Nederland én in Papua, waren vrijwel gelijk aan die in 2002. We hebben 2003 met een positief saldo van € 149.885,- kunnen afsluiten, maar met een tekort indien we de vooruitontvangen subsidie elimineren. Deze subsidie is toegevoegd aan het fonds nog te besteden subsidies. Het tekort is onttrokken aan het overig besteedbaar vermogen.

Het bestuur van HAPIN is u als donateurs en subsidiegevers bijzonder erkentelijk voor uw bijdragen voor en meeleven met de zaak van de Papua’s. Uw giften en subsidies stellen ons in staat op tal van terreinen de Papua’s te helpen.

Evenals vorige jaren kunt u het volledige rapport, dat is gecontroleerd door FSV accountants + adviseurs te Culemborg, opvragen bij HAPIN:

zie contact pagina

A. Godschalk

(penningmeester)


Accountantsverklaring

Wij hebben de bijgaande overzichten “Beknopt financieel verslag stichting HAPIN over 2003“, “Balans” en “Staat van baten en lasten” van Stichting Hulp aan Papua’s in Nood te Utrecht gecontroleerd.

De overzichten zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2003 van Stichting Hulp aan Papua’s in Nood. Bij de jaarrekening hebben wij op 9 juni 2004 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De overzichten zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de overzichten te verstrekken.

Wij zijn van oordeel dat de overzichten “Beknopt financieel verslag stichting HAPIN over 2003”, “Balans” en “Staat van baten en lasten” op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de Stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle dienen de overzichten te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 9 juni 2004 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.

Culemborg, 9 juni 2004

FSV Accountants + Adviseurs BV