Mei 2003


MOET NOG AANGEPAST WORDEN Inhoud nieuwsbrief:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

Welkome steun voor projecten in Sorong en Timika

In Sorong is al dertig jaar het asrama (internaat) Putri Santa Monika gevestigd. Tot vijf jaar geleden was het tehuis verbonden aan het bisdom. Nu staat het financieel en organisatorisch helemaal op eigen benen. Er was tot voor kort geen enkele hulp van buitenaf. Het is een fantastisch huis voor meisjes uit het binnenland. Er is een goede discipline en er heerst een uitstekende sfeer. De meiden boeken daardoor goede resultaten. Dat is belangrijk nu het onderwijs op Papua zienderogen achteruit gaat. Santa Monika heeft om hulp ge-vraagd voor verschillende reparaties aan het gebouw, de bouw van nieuwe slaapkamers, vernieuwing van de waterleiding, aankoop van boekenkasten, keukenspullen en rijst. Ook is er gevraagd om steun in de personele kosten. Gelet op het degelijke beheer en de goede reputatie van het huis kon HAPIN de aanvraag moeilijk terzijde leggen. Eerder heeft de stichting Lichttoren in Monster al de kosten van de aanleg van een omheining en de reparaties van de toiletruimtes voor haar rekening genomen. We zijn Lichttoren erkentelijk voor hun toezegging om de komende drie jaar Santa Monika jaarlijks met € 4.000,- te hulp te komen. Een tweede aanbod om een project te adopteren kwam binnen van de wereldwinkel Het Groote Bos in Doorn. Het afgelopen zomerseizoen werd op het gelijknamige recreatiepark actie gevoerd om de Yayasan Peduli Aids Timika te helpen. Aids is een ziekte die snel om zich heen grijpt en met name in het zuiden van Papua catastrofale gevolgen dreigt te krijgen. Peduli Aids Timika wil aidspatiënten thuis verzorgen, en anderen, die zijn verstoten uit hun gemeenschap, in een hospitium opnemen. Bert Hagendoorn, hoofd van deze stichting, heeft een beroep op HAPIN gedaan om bij te dragen in de salariskosten van een gediplomeerde verpleegster en een transportmiddel om de zieken thuis te kunnen bezoeken. Daarnaast is er geld nodig voor de huur van een kantoor en de bouw van een opvangcentrum voor aidslijders die thuis niet kunnen worden opgevangen. Het Groote Bos heeft zich spontaan garant gesteld voor een bedrag van € 4.000,-. Een prijzenswaardig initiatief.


Beste Papua-vrienden,

De berichten die ons uit Papua bereiken stemmen niet bepaald vrolijk. In delen van het gebied is sprake van grote spanningen tussen Papua’s aan de ene en transmigranten of de politie en het leger aan de andere kant. De oorzaken zijn moeilijk onder één noemer te vatten. Maar duidelijk is dat de pogingen van Jakarta om greep te krijgen op het rebellerende gebied, door de opdeling van Papua in een drietal provincies, er een belangrijke rol in spelen. Voor- en tegenstanders van deze opsplitsing worden tegen betaling gemobiliseerd en door duistere krachten tegen elkaar opgezet. Daarbij stierven bij hevige onlusten begin augustus in Timika Jimmy Beanal, Tinus Mom, Teris Murib, Lambertus Uniyama en Julita Takati. Tientallen mensen werden ernstig gewond. De frustratie wordt gevoed doordat er veel, heel veel geld, dat in het kader van de Speciale Autonomie-wet voor Papua is bestemd, in verkeerde handen valt. Dit geld is bedoeld voor de bouw van ziekenhuizen, vliegstrips, wegen, schoolgebouwen, de opleiding van onderwijzers en bestuurders en andere broodnodige voorzieningen. Ook wordt ons gemeld dat als gevolg van het toenemende geweld en de onzekerheid over de toekomst de spanning en frustratie zich steeds vaker vertalen in drankmisbruik en huiselijk geweld. Internationale druk op Indonesië, óók door Nederland – al of niet in het kader van de Europese Unie – om rekening te houden met de aspiraties van Papua, kan en moet helpen het tij te keren. Temidden van al de onrust en spanning gaat ons werk verder.

De HAPIN-adviesraad komt in heel Papua veel goede initiatieven uit de bevolking op het spoor die met een kleine financiele impuls weer vooruit kunnen en zorgen voor werk en inkomsten. Het kan een hele gemeenschap tot bloei brengen. Het is mede aan uw geweldige steun te danken dat in de afgelopen maanden tientallen aanvragen om hulp konden worden gehonoreerd.

Heel veel dank.

Wietse Tolsma, directeur


Papua op de tweesprong

Onlangs bracht de Amerikaanse Council on Foreign Relations een rapport uit over heden en toekomst van Papua. Een dergelijke rapport is verheugend, want het geeft aan dat de internationale belangstelling voor Papua groeiende is. Aandacht van Amerikaanse zijde is ook daarom belangrijk omdat Jakarta daar ongetwijfeld nauwgezet kennis van zal nemen. Inhoudelijk is van belang dat de Council voorstellen doet voor de uitvoering van eerdere voorstellen van Indonesische zijde om aan Papua een vorm van Speciale Autonomie te geven. Daarmee beoogt deze raad zowel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van conflicten, die voortdurend dreigen uit te barsten, alsmede het geven aan de inwoners van Papua van gewone democratische rechten. Veel Papua’s vragen sinds jaar en dag om herstel van recht na de gebeurtenissen van 1969 en later. Ik acht dat legitiem. Er moet echter ook naar de toekomst worden gekeken. Er valt immers nog zo verschrikkelijk veel te doen. Het land moet ontwikkeld worden. Dat is thans de allereerste verantwoordelijkheid van elke Papua en van hun vrienden, waaronder ik ook HAPIN nadrukkelijk reken. Zo’n Amerikaans rapport kan daarbij mede een weg wijzen. Eimert van Middelkoop Lid Eerste kamer ChristenUnie

 


Even voorstellen

Onze vertegenwoordiger voor Jayapura e.o. stelt zich graag even aan u voor. Lita Renwarin volgde een management/computeropleiding en werkte eerder voor een niet-gouvermentele organisatie in Fak Fak (monitoring van kleine economische vrouwenprojecten) en een kerkelijke organisatie in Abepura.

Beste vrienden en vriendinnen in Nederland,

Ik ben Lita Renwarin en ben per 1 februari jongstleden voor de stichting Hulp aan Papua’s in Nood aan de slag gegaan. Het is belangrijk werk, boeiend en uitdagend! Ik moet veel reizen langs de verschillende projecten van HAPIN in de regio Jayapura. Het bezoeken van de projecten betekent dat ik met de mensen in gesprek ga en hen help om eventuele problemen bij de uitvoering op te lossen. Als dat dan lukt geeft dat veel voldoening. Momenteel ben ik bezig met één project in Pegunungan Bintang en twaalf in de hoofdstad Jayapura. Ik ben de jongste van het team van adviseurs van HAPIN. Het team is bijzonder goed op elkaar ingespeeld en we staan in voortdurend contact met elkaar. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u hartelijk te danken voor uw zorg en aandacht voor het Papuavolk.

 


Beknopt financieel verslag stichting HAPIN over 2002

Het jaar 2002 konden we met een positief saldo afsluiten. Dit is mede mogelijk geweest doordat wij een aandeel ontvingen uit de Coins for Care actie, een gelukkige bijkomstigheid van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Tevens hebben wij in december een grote nalatenschap ontvangen.

Door dit positief saldo hebben wij de continuïteitsreserve kunnen versterken, hetgeen noodzakelijk is omdat HAPIN in 2002 een programmacoördinator in dienst heeft genomen. Het beleid van HAPIN is om de hoogte van de continuïteitsreserve minimaal 1,5 keer de totale loonkosten te laten bedragen.

In ons financieel verslag over 2001 hebben wij aangegeven dat het overig besteedbaar vermogen wel vergroot moest worden. Door het positieve saldo hebben wij dat in 2002 kunnen realiseren. Dit vermogen zal evenwel nog verder versterkt moeten worden om tijdig de (groeiende) uitgaven voor projecten te kunnen betalen.

Het totaal bedrag aan ontvangen baten ligt fors boven de begroting en ook de baten in 2001. Dit is in belangrijke mate het gevolg van de opbrengst uit de genoemde Coins for Care actie en een ontvangen nalatenschap. Ook hebben wij in 2002 een grotere subsidie ontvangen dan wij voor 2002 begroot hadden. De kosten voor de fondswerving zijn zowel ten opzichte van 2001 als de begroting hoger uitgevallen. Dit is het gevolg van de hogere personeelskosten. Fondswerving is eveneens een taak van de programmacoördinator. Totaal was in 2002 € 392.525,– beschikbaar voor onze doelstelling, hetgeen 60% meer is dan begroot werd en 52% hoger dan in 2001 beschikbaar was.

Door deze hogere ontvangsten is het in 2002 mogelijk geweest om meer structurele hulp te verlenen. Het totale bedrag aan structurele hulp (excl. uitvoeringskosten) bedroeg in 2002 € 249.130,–. Naast het eenmalige project Kocu/truck zijn de uitgaven voor studiebeurzen en projecten in Papua hoger dan begroot. Het bedrag aan studiebeurzen is in 2002 nagenoeg gelijk aan dat in 2001. In 2001 hebben we extra kunnen besteden in verband met een daartoe bestemde subsidie.

De uitvoeringskosten zijn zowel in Nederland als in Papua belangrijk gestegen. De extra uitgaven in Nederland zijn het gevolg van de hogere personeelskosten. De hogere uitgaven in Papua zijn het gevolg van de instelling van de adviesraad aldaar. De adviseurs ontvangen een bijdrage in de kosten die door hen gemaakt worden. Ook zijn in 2002 computers voor hen aangeschaft om de projectaanvragen effectief te kunnen verwerken en te kunnen emailen naar Nederland. Hiervoor hebben zij begin 2002 een training gekregen. Het bestuur heeft tot deze extra kosten besloten omdat wij hiervoor een speciale subsidie hebben ontvangen.

We hebben 2002 met een positief saldo van € 20.475,– kunnen afsluiten. Voorts hebben wij het bedrag dat in het bestemmingsfonds gereserveerd was voor het project Kocu/truck, kunnen vrijboeken. Hierdoor is het mogelijk geweest om onze continuïteitsreserve met € 32.277,– te verhogen. Het restant is toegevoegd aan het overig besteedbaar vermogen.

Om u optimaal te informeren hebben wij ook een verkorte balans opgenomen. Het beschikbare bedrag aan liquide middelen is in de eerste maanden van 2003 gebruikt om de kortlopende schulden te voldoen.

Het bestuur van HAPIN is u als donateurs en subsidiegevers bijzonder erkentelijk voor uw bijdragen voor en meeleven met de zaak van de Papua’s. Uw giften en subsidies stellen ons in staat op tal van terreinen de Papua’s te helpen.

Evenals vorige jaren kunt u het volledige rapport, dat is opgesteld door FSV accountants + adviseurs te Culemborg, opvragen bij HAPIN:

zie contact pagina

A. Godschalk (penningmeester)


Accountantsverklaring

Wij hebben de bijgaande overzichten “Beknopt financieel verslag stichting HAPIN over 2002” en “Staat van baten en lasten” van Stichting Hulp aan Papua’s in Nood te Utrecht gecontroleerd. De overzichten zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2002 van Stichting Hulp aan Papua’s in Nood. Bij de jaarrekening hebben wij op 27 juni 2003 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De overzichten zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de overzichten te verstrekken.

Wij zijn van oordeel dat de overzichten “Beknopt financieel verslag stichting HAPIN over 2002” en “Staat van baten en lasten” op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de Stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle dienen de overzichten te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 27 juni 2003 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.

Culemborg, 27 juni 2003 FSV Accountants + Adviseurs BV