December 1998


Inhoud nieuwsbrief:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

In deze nieuwsbrief is ook het

financieël overzicht van 1997

gepubliceerd.


Polikliniek M.Mula feestelijk geopend

dinsdag 20 oktober 1998.

Het leek alsof de hele Baliemvallei was uitgelopen voor een groot volksfeest. Rond de tienduizend Dani-Papua’s waren naar Wamena gekomen om de opening van hun ziekenhuis mee te maken. Uit de wijde omtrek stroomden ze de vallei binnen. Sommigen hadden een voettocht van een week achter de rug. Kayo Huby, de gedreven en bekwame leider van de Dani-cooperatie, had zichtbaar moeite om de enorme organisatie van het feest in goede banen te leiden.

Urenlang wachtten de duizenden mensen geduldig in de brandende zon op de komst van de eregast, de gouverneur van Irian Jaya, Freddy Numberi. In zijn rede beklemtoonde hij het unieke karakter van deze kliniek en de grote betekenis ervan voor de lokale Dani-Papua’s. Een bijzonder woord van dank ging uit naar de Hapin-donateurs, voor hun liefde en offerbereidheid die hebben geleid tot de bouw van dit gezondheidscentrum. Ook de bupati van Wamena prees de Hapin voor de geboden steun en verzocht om een blijvende samenwerking in het belang van de bevolking van de Baliemvallei.


Na de toespraken van vertegenwoordigers van het M.Mula-bestuur, de kerken en Hapin vond de officiele opening plaats door de gouverneur en de secretaris van Hapin. Daarna kon het feest echt beginnen. Volgens de organisatie zijn er maar liefst 220 varkens geslacht en een groot aantal konijnen en kippen. Een ongekend feest.


Foto: De gouverneur van Irian Jaya, Freddy Numberie, opent de polikliniek M.Mula te Wamena, met het doorknippen van het lint.

Zelfvoorzienend

De cooperatie M.Mula streeft er naar de gezondheidszorg op regionaal niveau volledig zelfvoorzienend en voor iedereen toegankelijk te maken. De inkomsten uit verkoop van groenten, honing, suiker, koffie en zout, worden aangewend om de salarissen van de staf van het ziekenhuis te betalen. Deze wijze van werken breidt zich inmiddels als een olievlek over de Baliem uit. Nu al zijn er 16 kelompoks (buitenposten), waarvan er 10 met een eerste hulppost. M.Mula in Wamena verzorgt ook een kaderopleiding voor medisch personeel. Een eerste groep van 20 mensen is al in andere dorpen aan het werk. De Papua’s stromen massaal naar M.Mula. Het staatsziekenhuis in Wamena is veelal onbetaalbaar, de Papua voelt zich er onbegrepen en als medemens weinig gerespecteerd. Onder de eigen Dani-mensen is er meer aandacht en begrip voor hun belevingswereld. Voor een goede diagnose en behandeling is dat een eerste vereiste. M.Mula staat dan ook hoe langer hoe meer model voor de gezondheidszorg op Irian Jaya.


Ook patienten uit andere bevolkingsgroepen melden zich inmiddels aan voor behandeling. M.Mula heeft vier verpleegkundigen in vaste dienst. Mogelijk komt er volgend jaar een Dani-arts in M.Mula werken.


Foto: Duizenden Dani-Papua’s waren toegestroomd om de opening van M.Mula bij te wonen. Op de foto een deel van het publiek.


Beste Papua-vrienden,

Het is hard en moeilijk werken voor John Rumbiak, directeur van het in het voorjaar opgerichte bureau voor mensenrechten en milieu-bescherming IHRSTAD in Jayapura. Maar Rumbiak kan en wil niet langer zwijgen. De jarenlange systematische moordpartijen, de verkrachtingen en verbanningen, het leegroven van het land, de wereld moet het horen. Nu, na meer dan 30 jaar brengen de Papua’s het zelf naar buiten. Eindelijk is er wat ruimte en lucht gekomen om zich openlijk te uiten.

IHRSTAD voorziet in een grote behoefte. Dat blijkt uit het feit dat de vier stafleden het werk nu al niet meer aankunnen. De verhalen die de mensen nu eindelijk durven vertellen zijn onthutsend. Er komen veel emoties los. Met het vertrek van Soeharto dit voorjaar is er meer politieke vrijheid in Indonesië gekomen. Rumbiak is blij met die veranderingen. Maar de vrijheid is kwetsbaar als een pasgeboren baby zegt hij. Het gaat er hem nu vooral om om eerlijk tegenover elkaar te zijn, de fouten onder ogen te zien en de Papua’s hun zelfvertrouwen terug tegeven.

Het begin is hoopvol. In januari 1999 komt een delegatie van de VN-commissie voor de rechten van de mens naar Irian Jaya. HAPIN moet blijven helpen, benadrukt Rumbiak. Materiele steun uit Nederland betekent veel voor ons volk. Het is een uitdrukking van verbondenheid en respect, een signaal dat we niet worden vergeten. Alle reden dus om door te gaan met ons werk. Ook in het komende jaar. Met uw hulp. Veel dank voor uw geldelijke bijdragen en alle andere vormen van steunbetuigingen in het bijna voorbije jaar. Fijne feestdagen gewenst.

Drs. W. Tolsma, secretaris.


Van Yulina Abaa tot en met Pieth Yumte

De eerste en de laatste uit een lange rij van meer dan 150 namen van Papua-studenten. Ze kregen onlangs allemaal van Hapin een brief. De inhoud moet een teleurstelling zijn geweest: hun aanvraag voor een studiebeurs is (voorlopig) afgewezen.

Voor sommigen van hen geldt dat hun studie niet goed aansluit bij wat Irian Jaya nu het hardst nodig heeft: vakmensen op het gebied van de gezondheidszorg, techniek, landbouw, informatica etc. Maar de lange wachtlijst is er vooral omdat ons fonds Studiebeurzen voor dit jaar door de reserves heen is.

De beurs bedraagt F. 600,- per jaar en wordt gestart na een met goed resultaat afgesloten eerste studiejaar. Wilt u ons helpen de rij korter te maken?
Foto: dokter Felix Duwit, 31 jaar. Een van de weinige Papua-artsen. Sinds maart van dit jaar directeur van een ziekenhuis voor lepra-patienten in Sorong. Studeerde met financiële steun van Hapin aan de universiteit van Yogjakarta. Duwits keuze was al vroeg gemaakt: werken onder zijn eigen Papua-volk. Hij werkt aan een specialisatie kindergeneeskunde. Duwit: “Het is heel belangrijk dat er meer Papua-dokters op Irian Jaya komen.


Uitgelicht

Hapin heeft een subsidie verleend aan de kunstenaar Rudi Pamela in Jayapura. Pamela houdt zich al geruime tijd bezig met allerlei expressies van Papua-cultuur op het terrein van houtsnijwerk, batik en schilder- en danskunst. Hij werkt alleen in opdracht.

Pamela heeft een uitstekende reputatie. Zijn werkplaats breidt zich gestaag uit. De batikkunst wil hij graag verder ontwikkelen. Het materiaal daarvoor moet uit het verre Jakarta komen en dat kost geld. De Papua-cultuur is het waard onder de aandacht van de mensen gebracht te worden.

Vandaar de steun aan deze enthousiaste kunstenaar die op stimulerende en creatieve wijze uitdrukking geeft aan de Papua-identiteit.


Een auto voor M.Mula

Langzaam breidt het netwerk van kliniekjes van M.Mula zich over de Baliemvallei uit. Voor het bezoeken van patienten, medicijnbezorging en andere ondersteunende faciliteiten heeft M.Mula dringend behoefte aan een auto. Veel dorpen zijn verafgelegen. Een auto werkt tijdbesparend voor het medisch personeel en het afleveren van medicijnen. Hapin is overtuigd geraakt van de noodzaak. We hebben M.Mula toegezegd dat we ons best voor hen zullen doen. Zullen we er samen voor zorgen?


“Zaaien in zoo barren grond”

Uit het dagboek van Willem Leendert Jens, zendeling op Nieuw Guinea 1877-1899

Mevr. Mr. Dr. L.F. Jens, kleindochter van de schrijver, maakte ons attent op de verschijning van dit boeiende boek (juni 1997). Het dagboek, dat Lens bijhield van 1876-1899, bevat het nuchtere en onverbloemde verhaal van zijn avontuurlijke en alledaagse belevenissen in dit nog niet gepacificeerde gebied. Het boek is een bewerking van zijn dagboek.

U kunt het boek bestellen door storting van 30 gulden op postgiro 960543 t.a.v. P.A. Jens, Arnhemseweg 255, 7333 NA, Apeldoorn (tel. 055-5232342).


Voorlichting

Hapin komt graag bij u langs om een informatie-avond over ons werk ten behoeve van de Papua’s van Irian Jaya te verzorgen. We kunnen het programma geheel voor onze rekening nemen. Mocht u dat zelf willen doen dan kunt u gebruik maken van ons handzaam presentatie-scherm. We voorzien u dan van voorlichtingsmateriaal. Er zijn inmiddels een tweetal bijeenkomsten voor volgend jaar gepland. Mocht u in de buurt wonen dan kunt u vast de volgende data in uw agenda noteren:

10 april 1999 te Rijen (N.Br.), Cultureel Centrum “De Boodschap”. Aanvang 19.30 uur. Info:0161-226617.

24 april 1999 te Heerenveen. Act. centrum De Koningshof, gelegen aan de A32. Aanvang 20.00 uur. Info: 0513-653391.
Foto: De veranderingen in Indonesië laten ook Irian Jaya niet onberoerd. Tijdens het recente bezoek van de Hapin-secretaris vroeg deze delegatie van Papua-studentenorganisaties in Jayapura ons nadrukkelijk om hun gerechtvaardigde eisen naar meer vrijheid en gerechtigheid in hun land te ondersteunen.Foto:
Wamena, het belangrijkste stadje in de Baliem, is het centrum voor plaatselijke handel. Op de markt gonst het van de activiteiten. De bewoners van de omringende bergdorpen proberen er hun fruit en groenten aan de man te brengen.


projecthulp1998


Uw geld werd het derde en vierde kwartaal o.a. besteed aan:


  • kaderopleiding voor verplegend personeel M.Mula;

  • steun aan de vluchtelingen in Papua New Guinea, bedoeld voor medische zorg, onderwijs en werkgelegenheid;

  • bijdrage uitbreiding middelbare school, via Stichting ABT te Sorong;

  • uitbreiding veeteeltproject Erari te Serui;

  • Ronny Kocu, Ayawasi (Vogelkop), startsubsidie voor kippenfarm;

  • Rudi Pamela, Jayapura, inrichten ambachtelijke werkplaats voor lokale kunst (batik en houtsnijwerk);

  • grote onderhoudsbeurt aan de auto van het kindertehuis/internaat Pelangi II te Sorong.