December 2000


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


Bewoners Pelangi II op de vlucht

De ernstige onlusten in oktober in de Baliem-vallei hebben ook het kindertehuis Pelangi II in Wamena niet onberoerd gelaten. Tientallen, merendeels oudere kinderen, ontvlucht-ten het tehuis en zochten een veilig heenkomen in de omringende bergdorpen. De kleine kinderen bleven met verzorgers achter. Voorzover nu bekend, zijn de meeste kinderen weer terug in Wamena.


In Pelangi II

verblijven op dit moment zo’n 90 kinderen, waaronder 9 babies. Deze kinderen worden – vaak in slechte lichamelijke conditie – afgeleverd door onbekenden of piloten van de Mission Aviation Fellowship (MAF). Ook de sociale dienst vraagt vaak om opname van deze hulpeloze kinderen. Maar de capaciteit is al meer dan bereikt. Er wordt nu een opnamestop voorbereid. Naast de steun van o.a. HAPIN zorgt de leiding ook voor eigen inkomsten. De meisjes bakken brood en koekjes die in een naburig cafetaria worden verkocht. De jongens verdienen geld met de verkoop van gebakken stenen die worden gebruikt voor de huizenbouw. De vaste uitgaven voor salarissen, schoolgelden, medicijnen, kleding en voedsel drukken zwaar op het budget.
Pelangi III te Sorong

Dit kindertehuis heeft soortgelijke problemen als Pelangi II te Wamena. Het kost veel moeite om de kinderen (zo rond de 40) te geven wat ze minimaal nodig hebben.


Foto: Ester Itaar neemt het werk als coördinator voor de kindertehuizen over van haar in juni plotseling overleden broer Paul. Op de foto is Esther te zien tijdens haar bezoek aan Pelangi II te Wamena in oktober van dit jaar.


Wilt u helpen?Speciaal voor Pelangi III (Sorong) is er nu een speciale actiefolder beschikbaar waarmee u in uw omgeving, onder familie, buren, vrienden en kennissen aan de slag kunt. We sturen u deze gratis toe zoveel u nodig hebt.


Neem contact op met ons kantoor
.

Beste

Papua-vrienden,

‘Ooit zullen we vrij zijn. Hoe sneller we vrij zijn hoe beter. De geschiedenis is toe aan rectificatie’. Het zijn woorden uit de mond van Willy Mandowen, de minzame voorzitter van het invloedrijke Forum voor Verzoening in West-Papua in een interview met het dagblad Trouw van 21 oktober. Mandowen en Tom Beanal, de vice-voorzitter van het Papua-presidium, bezochten in die maand ons land om met Nederlandse politici en de Papua-gemeenschap de precaire situatie in Papua te bespreken en steun te vragen voor het lijdende Papuavolk. Enige dagen voor hun vertrek naar Nederland was de Baliem-vallei het toneel van ernstige onlusten. Er vielen zeker 30 doden. De precieze toedracht is nog onduidelijk. Wel staat vast dat de volkswoede tot uitbarsting kwam toen de militaire commandant het bevel gaf de Papuavlag te strijken. Zonder opgaaf van redenen werd een eerdere toezegging weer ingetrokken. Het lijkt er op dat de rust in de Baliem-vallei weer enigzins is teruggekeerd. Voor HAPIN zijn de omstandigheden er niet gemakkelijker op geworden maar het werk gaat door. Onze penningmeester keerde onlangs terug van een werkbezoek aan Papua. Hij reisde stad en land af en bezocht de plaatsen waar uw geld wordt aangewend voor projecten op het gebied van de gezondheidszorg, onderwijs, visserij, jongerenwerk enz. Dankbaar kon hij constateren dat de lopende projecten aan de verwachtingen voldoen. Het is fantastisch om te zien dat initiatieven vanuit de Papua-gemeenschap, vaak maar met een klein steuntje in de rug, resultaten opleveren. Hartelijk dank aan u allen. HAPIN studeert nu weer op tal van nieuwe aanvragen. Het antwoord op de vraag of we daar ja op kunnen zeggen hangt ook af van u. We zijn ervan overtuigd dat u ons ook nu weer ruimhartig zult helpen.

Fijne feestdagen gewenst

Drs. W. Tolsma, secretaris HAPIN


HAPIN-fonds studiebeurzen

Zo’n 125 Papua-studenten waren op 18 september j.l. in de universiteitsstad Yogyakarta bij elkaar in een speciaal voor de gelegenheid opgezette partytent.

Aanleiding was het bezoek van onze medewerker, de heer Godschalk en de studiecoördinator Hans Manubury. Yogyakarta is één van de plaatsen waar groepen Papua-jongeren studeren met steun van ons studiefonds. De Papua-studenten in de universiteitssteden vormen, zo ver van hun thuisbasis, over het algemeen een hechte groep en hebben veel steun aan elkaar. Op de bijeenkomst werd gesproken over de voorwaarden voor het ontvangen en voortzetting van een studiebeurs en de noodzaak van regelmatige rapportage. De plaatselijke coördinator bespreekt regelmatig de studieresultaten en hun persoonlijke problemen en is verantwoordelijk voor de bewaking en de rapportage van de resultaten. De beurs wordt vooral verstrekt voor die studierichtingen die relevant zijn voor directe samenlevingsopbouw op Papua, zoals bosbouw, waterwinning, electrotechniek, medicijnen en economie. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat de studenten na het behalen van hun diploma naar Papua terugkeren om zich voor hun land in te zetten.


Bijzondere brief

Begin dit jaar ontvingen we uit Jayapura de volgende brief van Yohana Haneke Yantewo,

Wees gegroet in de liefde van Christus,

Hierbij spreek ik mijn hartelijke dank uit aan de heer A. Godschalk, het gehele bestuur van de stichting HAPIN en in het bijzonder de werkgroep studiebeurzen voor de studiehulp die ik vanaf het begin tot het einde van mijn studie aan de Gajah Mada Universiteit te Yogyakarta van u ontvangen heb, waardoor ik op 29 oktober 1999 ben afgestudeerd. Nogmaals ontvang mijn hartelijke dank voor al uw aandacht en hulp.

Met vriendelijke groet,

w.g. Yohana H. Yantewo, tandarts.Yohana heeft HAPIN te kennen gegeven geen eigen praktijk te willen beginnen. Ze werkt nu als tandarts in deeltijd in het algemene ziekenhuis van Jayapura. Ze is van plan in de streek rond de Mamberero-rivier een soort medisch informatiecentrum op te zetten. De inwoners van deze afgelegen streek zien zelden of nooit een dokter of mantri. Door nu mensen in de dorpen in deze streek zelf op te leiden in de basisbeginselen van de gezondheidszorg, worden ze minder afhankelijk van hulp van buitenaf. Yohana kiest heel bewust voor het werk onder haar eigen mensen. Ze heeft het plan binnenkort met een voorstel bij HAPIN aan te kloppen.


Foto: Yohana Yantewo ontvangt haar bul aan de universiteit van Yogjakarta

Keurmerk

CBFRegelmatig krijgen we de vraag voorgeschoteld waarom HAPIN niet over het keurmerk van het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) beschikt. Een goede vraag. Financiele betrouwbaarheid moet worden aangetoond met cijfers. Daarom nam het HAPIN-bestuur vorig jaar het besluit om dit keurmerk aan te vragen. Dat vereiste een aanpassing van onze administratie over de afgelopen twee boekjaren 1998 en 1999. Die aanpassingen hebben plaatsgevonden, zoals u ook kunt constateren uit ons financieel verslag. De aanvraag voor het CBF-keurmerk kan nu de deur uit.


Beknopt
financieel verslag stichting HAPIN over 1999

Het

financieel verslag over 1999

is op deze pagina, met uitgebreide toelichting, te lezen. Bij de jaarrekening over 1998 is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Evenals vorige jaren kunt u het volledige rapport, dat is opgesteld door Crop & De Kleuver Registeraccountants te Arnhem, opvragen bij HAPIN:

zie contact pagina


HAPIN bedankt:


 • Mr. D.J.J. den Hartog te Hengelo.

  Ter gelegenheid van zijn afscheid als Raadsheer bij het Gerechtshof in Arnhem, besloot hij zijn afscheidscadeau te gieten in de vorm van een actie voor een HAPIN-project.

 • Diakonaal Centrum De Bakkerij,

  gezamenlijke SOW-kerken te Leiden. De collecte-opbrengsten van okt.t/m dec. 2000 zijn be-stemd voor kindertehuis Pelangi III te Sorong.

 • Gemeente Graft-De Rijp.
  ƒ2700,- gulden ten behoeve van een op-vangprogramma voor vrouwen met aids in Timika.

 • Drs. W. van Vliet te Dieren.

  Een actie t.g.v. het 40-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar leverde 500 gulden voor HAPIN op.


Projecthulp 2000

Uw bijdragen gingen in het derde en vierde kwartaal van dit jaar o.a. naar:

 • stichting PAVO, voor lobbywerk bij VN-mensenrechtencom. in Genève
 • bijdrage aan reiskosten Papua-jongerengroep vanuit Duitsland naar Nederland
 • vaste bijdragen aan Pelangi- tehuizen in Sorong, Abepura, Wamena
 • Zr. Trijntje Huistra in Polimo (Baliem), voor analfabetiseringscursussen aan vrouwen, vakopleidingen jongens en huishoudcursussen voor meisjes
 • Mw. Jetty Ferre, predikante, voor werk onder randgroepjongeren in Wamena.

 Rudi Pamela Waromi te Jayapura. Deze Papua-kunstenaar ontving een subsidie van HAPIN voor de inkoop van materialen, zoals batik. Hier ontvangt hij ons bestuurslid A. Godschalk in zijn kunsthandel in Jayapura.